facebook

Komponering til forteljing i barnehagen

Trollsletta barnehage arbeider med komposisjon og forteljing. Sentralt i opplegget er lytting, klang, symbolar, rytme, dynamikk og form. Borna får øve seg på ulike former for samspel. Opplegget er organisert gjenom samlingar.

Tekst: Reidun Åslid Bjørlykke, førstelektor i musikk ved Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda

For video se denne link: http://www.nynorsksenteret.no/index.php?ID=13504

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

NB! Henvisningene til Rammeplanen er på nettsiden endret til Rammeplanen 2017. I prosjektbeskrivelsen, som er fra 2010, er det henvist til Rammeplanen 2006.

Barnehagelova § 2, Barnehagens innhold

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

I Rammeplan for barnehagen, innanfor fagområdet ”Kunst, kultur og kreativitet”, som mellom anna omhandlar musikk, språk og film, vert det lagt vekt på å leggje til rette for både oppleving og skaping.

Opplevingar med kunst og kultur i barnehagen kan leggje grunnlag for tilhøyrsle, deltaking og eige skapande arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringar med kunst og kultur i ulike former og organisert på måtar som gir barna høve til utforsking, fordjuping og progresjon. Barna skal støttast i å vere aktive og skape eigne kunstnariske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal leggje til rette for samhøyrsle og kreativitet ved å bidra til at barna saman får oppleve og skape kunstnariske og kulturelle uttrykk (s.50).

Eit utval målformuleringar viser kva dette kunne vere:

Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • bruker fantasi, kreativ tenking og skaparglede

  • får arbeide med inntrykk og kjensler i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapande verksemd ute og inne

  • møter eit mangfald av kunstnariske og kulturelle uttrykksformer og utforskar og deltek i kunst- og kulturopplevingar saman med andre

  • bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk (s.51).

Innanfor fagområdet ”kommunikasjon, språk og tekst” vert det mellom anna lagt vekt på at tekst kan omfatte både skriftlege og munnlege forteljingar, poesi, rim, regler og songar.  

I barnehagen skal barna få erfare ulike måtar å formidle tekstar og forteljingar på, som kjelde til estetiske opplevingar, kunnskap, refleksjon og møte med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både munnlege språk og skriftspråk (s.48).

På dette grunnlaget vart prosjektet ”Les for meg” med forteljinga ”Jakob og Neikob” knytt opp mot musikk med vekt på komponering og lydleik.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: