facebook

De malte Nordland

Finnes det en særegen nordnorsk kunst? Spørsmålet drøftes av Gunnar Danbolt, professor i kunsthistorie (UiB) i katalogen til utstillingen "De malte Nordland" på Galleri Bodøgaard (www.bodogaard.no). Se tekstdokument/ den pedagogiske veiledningen for ideer til arbeid med landskapsbilder i kunsten.

Referanser til læreplanen Kunnskapsløftet (LK06)er flere, både i generell del, prinsipper for opplæringen og gjennom innholdskomponenter og kompetansemål for flere fag:

Eksempel:
Læringsplakaten (LK06) omhandler at skolen skal legge til rette for:
• Utvikle elevers sosiale og kulturelle kompetanse
• Motivasjon for læring og læringsstrategier
• Elevmedvirkning
• Tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
• Stimulere og videreutvikle lærerens kompetanse og rolle
• Samarbeid med hjemmet
• Samarbeid med lokalsamfunnet
(fra Prinsipper for opplæringen, LK06)


Eksempel:
”For å utvikle elevens kulturelle kompetanse skal opplæringen legge til rette for at elever får kunnskap om forskjellige kulturelle uttrykksformer; bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet. Elevens kreativitet og skapende evner skal stimuleres”.
( fra Kulturell kompetanse- Læringsplakaten LK06)

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk

Muntlige tekster

  • Framføre tekster for medelever (3. – 4. trinn).
  • Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner (5. – 7. trinn).

 

Sammensatte tekster

  • Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde (3. – 4. trinn).
  • Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy (5. –7. trinn).

 

Samfunnsfag

Geografi

  • Bruke bilete, film og andre kjeløder for å fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg (1. – 4. trinn).

 

Samfunnskunnskap

  • Samtale om kva vi meiner med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol (og lage ei visuell presentasjon av dei (5.- 7. trinn).

 

Kunst og håndverk

Kunst

  • Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid (3.– 4. trinn).

 

Visuell kommunikasjon

  • Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: