facebook
Foto: Elever ved Saltdal videregående skole

KDA - Trykk og foto

Undervisningsopplegget er inspirert av Kristine Norlanders masteroppgave, «Mobilfotografiet  -  en undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøy», og hennes utprøvinger og undersøkelser i skolen knyttet til denne. I fagtidsskriftet Form sier Norlander bl.a. at «å ta i bruk smarttelefonen som et skapende verktøy var en ny måte å tenke på for de aller fleste. Det ble opplevd som et frigjørende verktøy som endret måten de så på omgivelsene sine» (Norlander, 2014).
Nettopp dette med å få elevene til Å SE motiv på nye måter er selve krumtappen her! Undervisnings-opplegget er gjennomført flere ganger, hver gang med positivt og overraskende resultat for både elever og lærere. Bruk av blogg som delingsverktøy og læringsarena er inkludert i arbeidsperioden.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

TRYKK OG FOTO

Elevene skal kunne 

  • bruke ulike visuelle virkemiddel i skapende arbeid
  • bruke ulike fotografiske teknikker rett

 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Å kunne uttrykke seg muntlig i denne oppgaven innebærer at elevene knytter fagbegrep til egne foto i samtale med lærer og medelever.
Med mobiltelefonen som verktøy gjøres mulighetene til å fortolke og visualisere alle tenkelige hverdagslige hendelser og artefakter, hvor som helst og når som helst, svært tilgjengelig for elevene. Slik understøtter oppgaven grunnleggende ferdigheter som det å kunne uttrykke seg skriftlig. I denne sammenhengen betyr det at eleven undersøker og fortolker fragmenter fra sin visuelle hverdag og formidler sine sanseinntrykk gjennom mobilfoto. 
Å kunne lese trenes elevene i gjennom å forholde seg undersøkende til egne og andres foto.
Bruk av mobiltelefonen som digitalt verktøy er sentralt i oppgaven. Målet er at eleven utvider sine kunnskaper og ferdigheter om mobilkameraets muligheter og begrensninger som skapende verktøy.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: