facebook
Foto og illustrasjon: H. Hermansen

KJEMPEFINT! - om bruk av vurderingsstopp for å fremje læring

Liv Jorunn Helgestad er lektor og faglærar på programområde for design og håndverk ved Kongsberg videregåande skule. Ho har lang fartstid som lærar og er opptatt av vurderingsfeltet knytta til kreative prosessar.

I artikkelen "Kjemepfint!" - om bruk av vurderingsstopp for å fremja læring  baserer Helgestad seg på undersøkingar i mastergradsavhandlinga si. Nokre aspekt ved formativ vurdering og korleis denne kan implementerast i praktiske oppgåver vert presentert. Artikkelen synleggjer kva som ligg i omgrepet vurderingsstopp, kvifor dette kan vera ein læringsstøttende metode og korleis vurderingsstopp kan nyttast som retningsgivende for eleven si eiga  læring og dessutan fungera som eit pedagogisk verktøy for læraren.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Fagartikkelens innhald er relevant for lærarar både  i ungdomsskulen og i vidaregåande skule.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: