facebook
Tegne edderkopper

Hodefoting - er du menneske eller edderkopp?

Prosjekt med tema edderkopper, noe som var «stort» blant barna i barnehagen! I tillegg ønsket personalet å integrere hodefotingen, som er det første gjenkjennelige figurlige menneske-uttrykket som barn tegner, i prosjektet. Det er flere likheter mellom edderkoppen og hodefotingen, med sitt uttrykk der føtter/hode/kropp er godt vevd sammen. For å bevare det som kom ut av prosjektet, for de involverte barna, og for andre senere, besluttet barnehagen at prosjektet skulle munne i bokform. Etterpå lagde de en tilhørende animasjonsfilm. De samarbeidet med illustratør Birgitta Sondresen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet (s.27).

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk (…). Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (s.23).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk (s.50).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: