facebook

Det levende språket

Gjennom dette prosjektet setter barnehagen språkmiljø på agendaen gjennom estetiske læringsprosesser. Ved å utforske sanselige opplevelser sammen har barna satt ord på spørsmål de har undret seg over rundt erfaringer med oppblåste sauelunger og mysteriet om hva som befinner seg innenfor skallet til et granateple. Gjennom estetiske utrykk har barna satt ord på hva som opptok deres interesse. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage vant Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2015 for prosjektet.

Juryens begrunnelse

Prosjektet går rett inn i kjernen av kunstfagene og kunstfaglig estetisk erfaring – til sansene og sanseopplevelser. Barnehagepersonalet viser forståelse for at verbalspråk kommer fra vår oppmerksomhet mot verden; fra hender i møtet med materialer, fra øyne i møte med de visuelle omgivelsene, fra lukten, fra ørene og fra ganen i møtet med rike og varierte impulser. De uttrykker selv i sin søknad til Barnehageprisen at de vil «synliggjøre forholdet mellom praktisk handling og utvikling av barns tenkning og språk».

Utgangspunktet for prosjektet er dagsaktuelt i den norske barnehagediskursen. Foranledningen var at Rådmannen i Trondheim bestemte at barnehagene skulle starte forsøk med testing av fremmedspråklige skolestartere. Barnehagen ønsket gjennom prosjektet å gi et «visuelt, kraftig og engasjerende bidrag i en debatt som etter vår mening må fokusere mye mer på innhold og en helhetlig, allmenn forståelse av kunnskap der barns og unges læringspotensial sees i et demokratisk perspektiv».

På denne måten er prosjektet i sin dypeste forstand et demokratisk prosjekt, der ingen – uansett alder eller språkbakgrunn - skilles ut som mindre språkkompetente enn andre. Barna er likeverdige i sin sanselige utforskning av naturens produkter og konstruksjoner. Barna får muligheten til å utvikle universell multilitterasitet eller flerspråklighet, som vil gi dem et rikt uttrykksrepertoar. Gjennom sanseopplevelsene og utforskningen får barna et kommunikasjonsbehov som også trigger verbalspråket; personalet skaper et innhold der det verbale språket kommer naturlig. I prosjektets rapport beskrives dette som «språk i møte med andre språk».

Juryen berømmer personalets valg av impulser – naturen barna blir presentert for har et rikt multisanselig potensial, som virker uimotståelige i forhold til å lukte, smake, kjenne på og eksperimentere med. Fra sanseopplevelsene ble barna gitt mulighet til videre utforskning av impulsen via varierte materialer, teknikker og uttrykksmedier, hovedsakelig innenfor kunst og håndverksfeltet; to- og tredimensjonale teknikker og utrykksmedier som tegning, leire, plastilina, konstruksjon med natur- og gjenbruksmaterialer, klippe og lime. Eksperimentering og refleksjon foregikk med materialer mellom hendene, i et romlig miljø som bevisst og mangfoldig var arrangert for å stimulere barnas flersanselige og – modale inntrykk og uttrykk.

Prosjektet er enkelt og fokusert, samtidig som det innehar en dyp meningsbærende kompleksitet og flerdimensjonalitet.  

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I kapittel 3 Barnehagens formål og innhold, under Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk står det: Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Svartlamon barnehage har tatt barna på alvor og latt deres uttrykk få vise veien videre i prosjektet. Ved at barna blir sett på denne måten skaper man et miljø der alles stemmer blir like viktige. Prosjektet er også forankret i fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet» gjennom den estetiske tilnærmingen til språklige uttrykk.  

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: