facebook

StreetArt

Kampen kunstbarnehage hadde et ønske om at barna skulle få kjennskap til formen for visuelle uttrykk med samlebetegnelsen StreetArt. De utforsket nærmiljøet og byen sin, og lette etter ulike estetiske uttrykk som skjulte seg rundt omkring. De ville gjøre barna mer bevisst på «bruddene» som er med på å gjøre gatemiljøet mer spennende.

Det var viktig for personalet å formidle forskjellen mellom hva som er gatekunst og positive spor i gatebildet og hva som ikke oppleves som dette, f.eks. tagging. De lagde egen gatekunst med fokus på at å skape positive spor i sitt eget nærmiljø. De ønsket å skape egne uttrykk og sette igjen spor etter seg som andre mennesker kunne undre seg og glede seg over.

Juryens begrunnelse

«StreetArt» er et fantasifullt og nyskapende prosjekt der barna er i fokus. Barna bruker nærmiljøet til inspirasjon og setter sine synlige spor, også utenfor barnehagen, i form av gatekunst. Barnehagen benytter seg av gjenstander og kunstuttrykk i området og lar barna skape sin kunst også i tilknytning til dem. De skaper stolthet og identitet, satser på gjenbruk og lar barna få kunnskap om og erfaring med å bruke ulike materialer. Barnehagen har også lagt vekt på å bruke materialer som finnes ute i naturen, «øyeblikkskunst», som gleder og utfordrer kreativiteten. De har satset på å bygge opp personalets kunstfaglige kompetanse. Dette prosjektet er vokst frem over flere års arbeid med tematikken Street Art i barnehagen.

Tematikken er svært tidsaktuell og bringer inn et mangfold av visuelle uttrykk i barnehagen som beriker barns uttrykksverden. Juryen er begeistret over valget av tema, som viser at barnehagens personale legger vekt på samtidsbarn og samtidsuttrykk og er forankret i barnas og barnehagens nærmiljø. Visuelle uttrykk i form av Street Art, graffiti, tagging, reklame og lignende preger nærmiljøer over hele landet på godt og vondt. Gjennom dette prosjektet løfter Kampen kunstbarnehage frem en uttrykksform og en kunstsjanger på en positiv måte.

Ved at barnehagen knytter til seg profesjonelle på feltet, får barn også oppleve Street Art av god kvalitet. Dette gir gode opplevelser og danner grunnlag for utvikling av gode holdninger til våre fysiske og visuelle omgivelser.

Gjennom sin egen Street Art bringer barna noe ut i samfunnet i form av estetiske uttrykk og blir dermed også synlige aktører i sitt nærmiljø. Barna får en stemme i byrommet. På en god og inspirerende måte tar barnehagen barna ut på tur og lar dem undre seg over det de ser, for så å bygge opp egne uttrykksformer gjennom utprøving, lek og kreativitet. Det fine er at dette er noe alle kan gjøre i sitt nærmiljø. Alle har vi kunst rundt oss, vi ser den bare ikke.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 4: Barns medvirkning

Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.  Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. (…) Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.

I tråd med kapittelet om medvirkning i rammeplanen, startet dette prosjektet med at vi hadde sett en interesse for noe i barnegruppen som vi hadde lyst til å gripe tak i og spille videre på. Det var en gryende interesse for dans (streetdance/ breakdance) som startet ideen til prosjektet. Underveis i prosessen ble dette et prosjekt om StreetArt fordi barn og personalet ble så engasjert i denne formen for skapende uttrykk.

 

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Prosjektet var et kulturmøte mellom barna og byen, på det helt lokale planet. Barna bidro med sin egen kulturskaping.

 

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Etikk, religion og filosofi

Personalet skal (…) identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna.

Vi reflekterte sammen med barna rundt hva som er positive og negative spor i gatebildet, og hvem som kan avgjøre hva som er fint og ikke fint. Hva tenker og kjenner vi når noe fint vi har lagd blir ødelagt?

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: