facebook
Eit tankekart med alle ideane som barna kom med då me planala animasjonsfilmen

OMIS - animasjonsfilm produsert av femåringar

Kvar haust deltek barnehagen i FORUT sin barneaksjon. Hausten 09 handla det om Omis frå Nepal. I samband med dette prosjektet produserte femåringane ein animasjonsfilm. Barna var med på heile prosessen frå ide til ferdig produkt. Det var stor grad av barnemedverknad, mykje kreativitet og skaperglede og ein kombinasjon av tradisjonelle og ”nye” verktøy og metodar.  

Klikk HER for å sjå filmen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 3: Formålet med og innhaldet i barnehagen, Barnehagen skal fremje kommunikasjon og språk

Gjennom dialog og samspel skal barna støttast i å kommunisere, medverke, lytte, forstå og skape meining. Barnehagen skal anerkjenne og verdsetje barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk (…). Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagekvardagen, og få delta i aktivitetar som fremjar kommunikasjon og ei heilskapleg språkutvikling (s.23).

Kapittel 4: Barns medverknad

Alle barn skal kunne erfare å få påverke det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal vere bevisst på dei ulike uttrykksformene til barna og leggje til rette for medverknad på måtar som er tilpassa alderen, erfaringane, dei individuelle føresetnadene og behova til barna (s.27).

Kapittel 8: Arbeidsmåtane til barnehagen, Den digitale praksisen til barnehagen

Den digitale praksisen til barnehagen skal bidra til leik, kreativitet og læring. Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barna sine læreprosessar og bidra til å oppfylle rammeplanen sine føringar for eit rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. I samband med bruk av digitale verktøy skal personalet vere aktive saman med barna (s.44).

Personalet skal

  • leggje til rette for at barn utforskar, leiker, lærer og sjølve skaper noko gjennom digitale uttrykksformer

  • utforske kreativ og skapande bruk av digitale verktøy saman med barna (s.45).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: