facebook
Det første møtet med høyballene, før de har fått på seg regntøyet.

Sjå, høyballan har på regnklær!

Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte opp med å bli et stort prosjekt med utgangspunkt i barnas interesse og undring. Vi ser gjennom dette prosjektet at høyballene for barna har vært et estetisk fenomen, som de har undret seg mye over. For de små barna som oppdager alt i verden for første gang, kan et jorde fylt med høyballer være like spennende som en kunstutstilling eller en skulpturpark er for oss voksne.

Juryens begrunnelse

I dette prosjektet let Brøset barnehage dei aller minste borna oppdage høyballar på eit jorde og lat dei undre seg, sanse og utforske rundballane over tid. Høyballar seiest ofte å vere stygge og forstyrrande i naturen. Juryen er derfor imponert over barnehagens evne til å sjå på desse objekta med nye blikk; borna får sjansen til å utforske forma, storleiken, lukt og utsjånaden til høyballane gjennom fysiske aktivitetar og sansing. Prosjektet blir forma undervegs og knytt til tema som kunst, forming, estetikk, lokalhistorie og nærmiljøkontakt. Dei vaksne ser på seg sjølv som medforskarar, medan borna er forskarar i sitt eige lokalmiljø. Juryen meiner Brøset barnehage viser korleis ei mogleg verd, fylt med kunnskap og undring opnar seg, berre vi er villige til å gripe augneblinken!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Personalet skal (…)

  • Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
  • Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
  • Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid

For å nå disse målene har vi gjennom dette prosjektet oppmuntret og stimulert barna til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med natur og fysisk miljø. Gjennom kunstneriske uttrykksmåter har vi gitt barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen kulturlandskap i lokalmiljøet og sørget for â få en estetisk dimensjon både i innhold og i det fysiske miljø.

Prosjektet er også sterkt forankret i det rammeplanen sier om barns medvirkning, om at alle barn har rett til medvirkning i sin hverdag i barnehagen, og dette gjelder også de aller minste barna. Vi har gitt dem mulighet til dette ved å følge opp, og jobbe prosjektorientert med det barna har vært opptatt av og interessert seg for.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: