facebook
Foto: Berglind Erlingsdottir

DH - Redesign med fokus på miljø og bærekraft

Verden oversvømmes av plast. Plastavfall er i dag ett av de største miljøproblemene vi har i havet. På Sotra ble en syk hval med 30 plastposer i magen avlivet, vinteren 2017. Fjæra i nærmiljøet fylles av plast, og øyer der ingen bor fylles av plast. Plasten fyller havet og det ligger mengder på havbunnen. Noe kan vi se. Det meste ser vi ikke.

Med dette som bakteppe ble et tverrfaglig undervisningsopplegg i produksjon, kvalitet og dokumentasjon og naturfag igangsatt. Målsettingen har vært å gjøre elevene mer bevisste ved å gi dem kunnskaper om plast som materiale, om plastforurensing og følgene av vårt plastforbruk. Kunnskap og bevissthet ble videreført i en kreativ del der elevene gjennom ideutvikling og produksjon skulle se muligheter for gjenbruk av plastmaterialer. Opplegget har stor aktualitet i forhold til arbeid med det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling i ny Overordnet del  -  verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Opplegget er utviklet og gjennomført av faglærere Jorunn Næstby Oseng og Berglind Ragna Erlingsdottir i samarbeid med naturfaglærere ved Saltdal videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Produksjon, eleven skal kunne
* eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

* utføre grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan, i tråd med relevante kvalitetskriterier og gjeldende forskrifter om helse, miljø og sikkerhet 

Kvalitet og dokumentasjon, eleven skal kunne
* dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

Naturfag, eleven skal kunne
* kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: