facebook

Indianerne kommer!

I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte flere verdier som barnehagen delte med indianerne og som de ville formidle til barna: Vern og respekt for natur, en kreativitet som bruker alt som finnes i naturen og et rikt, skapende miljø som berører alle sansene. Personalet ville gi barna så mange estetiske opplevelser som mulig ved å bruke flere teknikker og ulike materialer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre (s.20).

Barnehagens fagområder er sett i sammenheng, og alle områdene er brukt i prosjektet i ulik grad. Her kan trekkes fram «Kommunikasjon, språk og tekst» gjennom litteratur og fortellinger, «Kropp, bevegelse, mat og helse» gjennom lek og dans, «Kunst, kultur og kreativitet» gjennom formingsaktiviteter, «Natur, miljø og teknologi» og «Etikk, religion og filosofi» gjennom kunnskap og respekt for naturen, «Nærmiljø og samfunn» med å bruke turområder i prosjekt og «Antall, rom og form» med å planlegge og bygge en «landsby» i skogen.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: