facebook

Monsterskjelett Mario

Monsterskjelett Mario var et tverrfaglig kunstprosjekt som gikk hele vinteren 2009, fram mot et ferdig monsterskjelett. Barnehagen hadde samarbeidspartnere fra forskjellige miljøer (kunst- og håndverk, gjenbruk, dans og naturvitenskap). 

Juryens begrunnelse

Juryen let seg nok ein gong fascinere av den eineståande evna til å smelte kunnskap, oppdagartrong og skaparglede i denne barnehagen. Dette gjeld både store og små.

Svartlamon kunst- og kulturbarnehage tek utgangspunkt i bornas interesse for monster og skjelett. Prosjektet viser oss vegen frå fantasi og monsterførestellingar til naturvitskapleg realisme. Personalet fungerer som støttespelarar og rettleiarar undervegs med ei oppriktig undring og nyfikne som inspirerer borna. Dei viser stor vilje til å hente inn tverrfagleg kompetanse frå nærmiljøet innanfor temaa biletkunst, forsking, sveising, gjenbruk, dans og yoga.

Dei tek borna og medverkaden deira på alvor og monstra blir utvikla i eit landskap fylt med demokratiske prosessar, kreativitet og spontanitet. Personalet let borna koble kjensler og refleksjonar med kunnskap og intellekt. Dette gjer dei gjennom eit prosjekt fylt med god progresjon og grundig systematikk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Demokrati

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der ale får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng. (…) Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger.

Vi arbeider tverrfaglig og prosessorientert. Pedagogene forsøker alltid å lytte aktivt til barns undring, til deres nysgjerrighet og til de spørsmålene de stiller oss. Gjennom våre prosjekter ønsker vi å vise sterke, stolte barn som tror på sin egen kraft. Vi ønsker å fremheve barnehagen som et møtested for læring i felleskap, en demokratisk møteplass som beskytter verdier som ulikhet, lydhørhet og delaktighet.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: