facebook
Foto: Ytrebygda barnehage/KKS

Rytmos på klangsafari - Språkopplæring av flyktningebarn

Utarbeidet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektet er videreutviklet og rettet mot språkopplæring av flyktningebarn og nyankomne, på bakgrunn av et prosjektarbeid utført av Ytrebygda barnehage i Bergen kommune.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen (s.51-52)

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Personalet skal

  • anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling

  • stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til   rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler (s.23-24)

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap (s.9).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: