facebook

Her vil du finne svar på ofte stilte spørsmål

Hva er senterets oppgave?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, (KKS), skal være et nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, videregående opplæring, høyere utdanning og barnehager.  Senteret er etablert for å styrke kunst og kultur i opplæringa.

Hvem er målgruppen?

Vår målgruppe er offentlige og private institusjoner innen opplærings- og utdanningssektoren, barnehage- og skoleledere og barnehage- og skoleeiere. Videre skal alle som arbeider i barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående skole, lærerutdanning og kunstutdanning være kjent med og ha nytte av senteret.

Hva menes med de estetiske fagene?

I vår strategiplan Skapende læring defineres estetiske fag slik:
Innen barnehagens fagområder benyttes begrepene kunst, kultur og kreativitet.

I grunnopplæringen og utdanninger som fører til lærerkompetanse, finner vi betegnelsen estetiske fag om blant annet musikk, kunst og håndverk, dans og drama.

I alle fag skal skapende virksomhet og refleksjon vektlegges i innhold og arbeidsmåter. Innenfor ulike utøvende og skapende kunst- og kunstpedagogiske utdanninger brukes begrepet kunstfag.

Hva er forskningsprofilen deres?

Forskningsprofilen til KKS er både det kunstfagdidaktiske generelt og det kunstfagdidaktiske i utdanningslinja i Norge spesielt.

Forskningsprofilen til senteret tar utgangspunkt i problemstillinger fra de forskjellige nivåene i utdanningslinja og må ses i samspill med hele utdanningsforløpet. Videre er vi opptatt av en helhetlig syn på kunst og kultur i opplæringen, hvor forankringen av feltet er sikret gjennom de estetiske fagene i skolen, den kulturelle skolesekken og kulturskolene.

Derfor fordeles ansvarsområdene til de ansatte ved senteret slik at vi dekker alle nivåene i utdanningslinja, samt de fagområdene som er aktuelle for vårt felt. I tillegg tilknytter vi oss aktuell ekstern forskerkompetanse ved behov.

Hva er de gode eksemplene?

De gode eksemplene er prosjekter gjennomført av en gruppe eller institusjon, for eks. en barnehage eller en klasse på en skole. Fokuset her vil være hvordan de estetiske læringsprosessene/ fagene brukes som løsningsverktøy for prosjektet. Prosjektene dokumenteres gjennom en prosjektbeskrivelse med eventuelt bilder. Videre blir de kvalitetssikres hos oss. Prosjektene gjøres tilgjengelig på vår nettside.

Hvor ligger senteret?

Senteret ligger ved Universitetet i Nordland, profesjonsavdelingen.

Kan vi søke penger fra dere til mine/ våre prosjekter?

KKS tar ikke imot enkle søknader som gjelder støtte til egne prosjekter. Utlysninger, hvor det kan gis økonomiske gevinster eller kompensasjoner vil bli synliggjort på senterets websider med tydelige søknadsfrister.

Videre er senteret opptatt av å stimulere til at gode prosjekter som kan bidra til kunnskapsheving i feltet generelt eller som kan være gode praktiske prosjekter, utvikles. Det er vårt ønske at slike gode prosjekter kan lanseres nasjonalt gjennom våre kanaler dersom prosjektet har potensial til det. I den forbindelse kan KKS gå inn som samhandlingspartner, hvor senteret inntar en konstruktiv og tydelig posisjon.

Vet dere hvem vi kan søke om penger fra?

Vi erkjenner det at det ikke er en naturlig støtteordning for enkle kunstfagdidaktiske prosjekter blant de mange interesserte partene som opererer i dette feltet. Men fordi hvert av disse prosjektene har mange forskjellige vinklinger og perspektiver er det heller ikke aktuelt for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen å lage en ferdigstilt generell liste hvor man kan søke penger fra.

Kan vi søke DKS midler?

KKS tildeler ikke midler fra Den kulturelle skolesekken. Vennligst ta kontakt med din fylkeskontakt for mer informasjon om DKS eller se websiden www.denkulturelleskolesekken.no for mer informasjon.

Hvordan søker vi på barnehageprisen?

Søknad til Barnehageprisen gjøres igjennom senterets- og barnehageprisens nettside. http://www.barnehageprisen.no

Viktig! Skriftlige søknader og ettersendt materiale eller overskridelse av maksimumsgrensene i søknadsskjemaet, vil ikke bli behandlet.

Hvordan søker vi KLINK!

Søknad til KLINK! sendes til klink@kunstkultursenteret.no

Hvordan får vi tak i rapportene deres?

Rapporter vil du få tak i på våre nettsider under menyen "Rapporter" eller ved å ta kontakt på post@kunstkultursenteret.no. Ferdigstilte rapporter vil bli lagt ut på nettsidene fortløpende.  Vi tar gjerne i mot tips på anbefalte rapporter.