facebook
Maleri fra SKUG-senteret i Tromsø
Maleri fra SKUG-senteret i Tromsø

«Se lydene og høre bildene»

Seniorrådgiver ved kunst- og kultursenteret, Ragnhild Merete Hassel, har nylig levert sin masteroppgave i tilpasset opplæring ved Nord universitet med tittelen «Se lydene og høre bildene – Perspektiver på kunst- og kulturfag i opplæring av elever med utviklingshemming i grunnopplæringen».

Vi gratulerer så mye og berømmer Hassel for å løfte frem et viktig tema som på mange måter er et nybrottsarbeid i opplæringsfeltet. Vi håper erfaringene og kunnskapen fra masterarbeidet spres videre og bidrar til å synliggjøre styrken ved kunst- og kulturfaglig arbeid inn mot denne elevgruppen.

Lærerrollen og kunst- og kulturfag i spesialundervisning

Hensikten med studien har vært å fremskaffe ny kunnskap om bruk av kunst- og kulturfag i spesialundervisningen. I denne sammenhengen har Hassel hatt et særskilt fokus på lærerrollen: Hvilke perspektiver og erfaringer har lærere i grunnopplæringen på opplæring i, og på bruk av, kunst- og kulturfag for elever med utviklingshemming? Studien presenterer politisk og ideologisk kontekst og tidligere forskning på området, og bygger på en sosiokulturell læringsteori hvor felleskap og samhandling står sentralt. Til grunn for sin forskning har Hassel intervjuet seks lærere fra barnetrinn til videregående opplæring gjennom kvalitative semi-strukturerte intervjuer.

Faglig kompetanse er avgjørende

Oppgavens konklusjon er at kunst- og kulturfagene kan bidra til å utvikle elevenes selvforståelse, skape erkjennelse og ny innsikt om seg selv og andre. Styrken i å ta i bruk sanser og følelser i opplæringen av denne elevgruppen, og at fagene er praktiske og teoretiske samtidig, ble fremhevet av lærerne som ble intervjuet. Hassel skriver videre i sin oppgave at fagenes betydning for utvikling av relasjonell, emosjonell og kunnskapsmessig kompetanse ble understreket av lærerne hun snakket med. Kunst- og kulturfagene fungerer her som viktige inkluderingsverktøy og har gode egenskaper for å utvikle demokratisk kompetanse i skolen.

For at potensialet i kunst- og kulturfagene derimot skal kunne utnyttes, påpeker Hassel at kompetansen hos lærerne må være godt forankret. Faglig kompetanse i kunst- og kulturfagene er avgjørende for å lykkes med opplæring i disse fagene overfor elever med utviklingshemming. Lærerne i studien har god faglig kompetanse innen kunst- og kulturfag og spesialpedagogikk, men forskningsprosjektet viser at det generelt er vanskelig å finne skoler som prioriterer kunst- og kulturfagene i spesialundervisningen. Hassel understreker behovet for mer forskning på dette området.

Masteroppgaven kan du lese her
"Se lydene og høre bildene..." : perspektiver på kunst- og kulturfag i opplæring av elever med utviklingshemming i grunnopplæringen

  Foto av Hassel  

 

 

"Faglig kompetanse i kunst- og kulturfagene 
er avgjørende for å lykkes med opplæring i disse fagene 
overfor elever med utviklingshemming"

Ragnhild Merete Hassel

  Foto: Frida Bringslimark      
Lenke til Nyhetsarkiv