facebook

Musikk og kunst & håndverk trenger din stemme!

Et av de viktigste styringsdokumentene i norsk grunnopplæring er under revidering. Fagfornylsen er inne i sluttfasen, og fagene trenger at engasjerte lærere uttaler seg om de foreslåtte endringene. Les mer om fagfornyelsen og fagene musikk og kunst og håndverk her. Du kan også klikke deg videre til udir.no via denne saken. 

Høsten 2016 begynte Utdanningsdirektoratet arbeidet med fagfornyelsen etter at Ludvigsen-utvalgets rapport «Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser» ga klart uttrykk for at fagene i norsk grunnopplæring burde endres. Utredningen presenterer blant annet utvalgets vurderinger av hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene fremover. Arbeidet med fagfornyelsen har vekket stort engasjement og hele 2800 høringssvar har så langt kommet inn til direktoratet. Fagfornyelsen er nå inne i siste innspillsrunden på kjerneelementene. 

 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ser at høringssvarene som er kommet inn fra ulike aktører, nasjonale sentre, lærere og andre er tatt med inn i arbeidet med kjernelementetene, og mange av endringene som er gjort er i tråd med mange av svarene som er kommet inn. Ordlyden i kjerneelementene viser store endringer i fokusområdene i fagene musikk og kunst og håndverk. Høringsutkastet som foreligger setter etter vårt skjønn eleven i fokus og plasserer musikk og kunst og håndverk som en viktig faktor på individ- og samfunnsnivå. Betydningen av estetiske læringsprosesser trer tydeligere fram, og praktisk utforsking og utfoldelse vektlegges på bekostning av teori.

Arbeidet med kjerneelementene går nå inn i sin avsluttende fase. KKS oppfordrer med dette til at flere som jobber med læreplaner daglig, engasjerer seg i dette arbeidet. Spørsmålene er lukket formulert slik at du kan trykke JA, NEI eller vet ikke. En kan velge å kommentere svaret sitt om en ønsker dette.Fristen for å komme med innspill er satt til 17. april 2018.  

Spørsmålene som Udir ønsker at du svarer på er formulert ut fra disse problemstillingene; Vil utkastet legge til rette for at innholdet i fagene blir mer relevant? Vil kjerneelementene legge bedre til rette for dybdelæring i fremtidens skole? Dekker kjerneelementene det viktigste innholdet i faget og er de tilstrekkelig fremtidsrettet?

Lærere oppfordres i tillegg til å svare på spørsmålene:

  • Hvordan mener du at samisk innhold, verdigrunnlaget fra overordnet del og grunnleggende ferdigheter er ivaretatt?
  • Mener du at kompetansemålene bør utvikles på flere trinn enn i dag når arbeidet med læreplaner starte?

 

I kunst og håndverk og duodji/duodje/duedie er kjernelementene:

  • Håndverksferdigheter
  • Kunst- og designprosesser
  • Visuell kommunikasjon
  • Kulturforståelse

 

Ved å trykke på denne lenken kan du legge inn dine kommentarer på siste utkast til kjerneelementene for kunst og håndverk og duodji/duodje/duedie.

I musikk/ musikk samisk er kjernelementene:

  • Musikkutøvelse
  • Lage musikk
  • Musikkopplevelse
  • Kulturforståelse

 

Ved å trykke på denne lenken kan du legge inn dine kommentarer på siste utkast til kjerneelementene for musikk. 

Andre aktuelle lenker: 

Utdanningsdirektoratet søker lærere som kan være med å utvikle læreplanene. Fristen for å foreslå lærere er satt til 9. april 2018. Ved å trykke på denne lenken vil du finne mer informasjon ang. dette.

Ved å trykke på denne lenken vil du finne Ludvigsen-utvalgets rapport  "Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser" 

Ved å trykke på denne lenken kan du lese Dagbladets artikkel "Utvalg: Dette må det bli mindre av i norsk skole" 6.mars 2018

 

Lenke til Nyhetsarkiv