facebook
Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Inkluderende fellesskap?

Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig.

Dette slår ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging fast. De har overlevert sin rapport "Inkluderende fellesskap for barn og unge" til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Senteret har sammen med flere nasjonale sentre og andre organisasjoner bidratt i referansegruppen for ekspertgruppen og var tilstede ved overleveringen.

Mandat

Ekspertgruppen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i mars 2017 og fikk følgende mandat:

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Ekspertgruppens arbeid skal gi nasjonale og lokale myndigheter og aktører et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak.

Ekspertgruppen har vært bredt sammensatt med faglig spisskompetanse fra Norge, Sverige og Danmark. Professor i pedagogikk Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet har ledet arbeidet.

Lave forventninger, ekskludering og manglende kompetanse

Ekspertgruppen peker i rapporten på at mange barn og unge får hjelp altfor sent og at kvaliteten på undervisningen er for dårlig. Mye av undervisningen foregår utenfor fellesskapet og man har lave forventninger til elevene. Dette viser mye av kunnskapsgrunnlaget for rapporten. Noen hovedpunkter:

  • Mange barn og unge møter ansatte i barnehage og skole uten pedagogisk kompetanse
  • Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte. Dette gjelder også for mange av barna som får spesialpedagogisk hjelp i barnehage.
  • Systemet virker ekskluderende. En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.

 

Omfattende forslag

Ekspertgruppen mener det er behov for en omfattende endring og har en rekke forslag til tiltak innenfor et helhetlig system med følgende innsatsområder:

  • Inkludering og tilpasset opplæring / pedagogisk arbeid i barnehage og skole med fokus på læring og utvikling
  • Støttesystem som gir økt hjelp til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
  • Varige og omfattende individuelle tiltak

 

Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen og skolen skal ha rett til lærere med pedagogisk godkjent utdannelse. Ekspertgruppen foreslår obligatorisk kartlegging og et større fokus på læring. De foreslår blant annet at det etableres et eget pedagogisk støttesystem i alle barnehager og skoler. Det vil gi flere barn bedre hjelp raskere og uten behov for sakkyndig vurdering. Ekspertgruppen foreslår også å etablere en ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal erstatte og inkludere dagens PP-tjeneste og deler av Statped. Ekspertgruppen framhever at både barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen må sikre studentene nødvendig spesialpedagogisk kompetanse. Dette er ikke tilfredstillende ivaretatt i den nye masterutdanningen, mener ekspertgruppen. 

 

Høring

Statsråd Sanner presiserte ved overleveringen av rapporten at dette er kritisk, men ikke helt ukjent. Det spesialpedagogiske tilbudet må bli bedre. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud, sa kunnskaps- og integreringsministeren ved overleveringen onsdag 4.april.  

Rapporten vil sendes ut på høring og det vil bli holdt en høringskonferanse.

Les mer om utvalgets arbeid og forslag her:

Ekspertgruppens blogg

Ekspertgruppens rapport 

Kunnskapsdepartementets pressemelding

Lenke til Nyhetsarkiv