facebook

BODØPILOTEN

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Partene vil sammen bidra til å utvikle nye modeller for bruk av kompetansen innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av institusjonene i kommunen. Målet er å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Intensjonen er at modellen skal ha nasjonal overføringsverdi. 

Hovedsatsningsområdene er kompetanseutvikling, styrking av kulturskolens rolle som lokalt ressursenter, læreplanarbeid, flerkulturelt arbeid og formidling.

2016 er pilotens siste år. Spredningsarbeidet av ulike erfaringer er godt i gang. Samarbeidspartnerne arrangerte konferansen SAMBA i det nye kulturhuset STORMEN i Bodø den 18.-19.11., hvor mange av aktivitetene fra piloten ble presentert. Konferansen ble fulltegnet tidlig og hadde omlag 250 deltakere. Interessen for piloten var stor og mange var interesserte i å følge opp dette arbeidet i egen kommune og institusjon i ettertid.

Handlingsplanen for Bodøpiloten er gjennomført for barnehagene, og de er godt i gang med å spre sine erfaringer til andre barnehager i kommunen og landet for øvrig. Når det gjelder skolene er man godt i gang med å prøve ut samarbeid mellom kunstnere og skoleklasser, Teaching Artist, som vil bli gjennomført i løpet av våren-2015.

På skolene har man brukt mer tid på å utvikle lokale læreplaner i musikk og kunst og håndverk fra 1.-10. trinn. Man har etablert faglige nettverk mellom lærere i musikk og kunst og håndverk i kommunen, og tar i bruk kompetansen på tvers av skolene. Arbeidet med å styrke kulturskolen som lokalt ressurssenter er godt i gang, og kommunen vurderer nå å samlokalisere DKS fylke, DKS Bodø, UKM og kulturskolen i det gamle kulturhuset. Dette vil styrke mulighetene for et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene som jobber med kunst og kultur for barn – og unge i kommunen og Nordland fylkeskommune. Det vurderes å opprette en koordinator i kultur- og utdanningsavdelingen, samt en budsjettpost som merkes samarbeid mellom skoler og kunstnere og barnehager og kunstnere/institusjoner. 

Her er en informasjonsbrosjyre om piloten

 

Om Bodøpiloten  Pilotbarnehagene   Pilotskolene  Videregående opplæring

Informasjonsfilm om Bodøpiloten:

Bodøpilotens samarbeidsparter