facebook

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN 

English

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar 2007 ved daværende Høgskolen i Bodø, nå Nord universitet. Senteret har vært faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Nord universitet, studiested Bodø.

Nytt fra 1. januar 2018:

Fra 1. januar 2018 overførte Kunnskapsdepartementet alle de ti nasjonale sentrene til sine respektive vertsinstitusjoner. Ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ligger hos Nord universitet, fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU) Dette er forankret i Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere mandater og avtaler mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.

Departementet forventer at Nord universitet skal benytte de overførte midlene til å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Nord universitet skal bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring i kunst- og kulturfag.

Nord universitet skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Nord universitet skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Nord universitet skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene. Ved behov skal Nord universitet også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor dette fagfeltet. 

Informasjonsfilm om Kunst- og kultursenteret:


Kirsti Saxi, Foto, Frida Bringslimark
Kirsti Saxi, senterleder.
Foto: Frida Bringslimark