facebook

Mandat

Tidligere mandat opphevet som følge av overføring til Nord universitet pr 1.1.2018.

 

Tidligere mandat:


MANDAT

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28.03.2011

 

Formål

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement for fagene og for økt interesse for opplæring innen kunst- og kulturfag.

Oppgaver

Implementering og bruk av Læreplanverket, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og nasjonale satsinger, bl.a. innenfor kvalitetsutvikling, vurdering og kompetanseutvikling, skal være sentralt i arbeidet ved senteret. Virksomheten skal være knyttet til de overordnede målene i sektoren i et langsiktig perspektiv.

Senteret er et nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i barnehage og grunnopplæring. Senteret skal styrke skolenes arbeid med Læreplanverket på sitt fagområde og støtte kommunenes arbeid med kulturskolene. Virksomheten skal være landsdekkende. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde.  Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis. Senteret skal ha kontakt med relevante nasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.

Senteret skal ta initiativ til og bidra til å gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til fagdidaktisk virksomhet i samarbeid med skoleeiere og UH-sektoren/ lærerutdanningen. Senteret skal bistå høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen.

Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innen sitt ansvarsområde.

Senteret skal være en ressurs og samarbeidspart for de andre nasjonale sentrene, UH-sektoren/lærerutdanningen og andre nasjonale aktører i arbeidet med å ivareta kunst og kultur i opplæringen.

Senteret kan påta seg eksternt finansiert virksomhet, inklusiv forskning, innenfor mandatet for senteret. Men forskningsvirksomheten skal ikke finansieres gjennom senterets grunnbevilgning.

Senteret skal etablere og utvikle kontakt og samarbeid med aktuelle nasjonale, og internasjonale faglige nettverk, organisasjoner og miljøer. Nasjonalt gjelder dette spesielt de faglige nettverkene som arbeider med de praktisk-estetiske fagene i skolen, Kulturskolerådet og sekretariatet for Den kulturelle skolesekken.

Målgrupper

Lærere og ledere i barnehage og skole, andre ansatte i barnehage og skoler og barnehage- og skoleeiere er de sentrale målgruppene for virksomheten.

Senteret skal bistå UH-sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling. 

Organisering

Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Senteret er administrativt lagt til Nord universitet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 1-4 fjerde ledd. Gjennom en egen samarbeidsavtale skal universitetet med sin administrative tilrettelegging bidra til at senteret virkeliggjør sitt mandat og utfører sine oppdrag.

Senteret skal ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten. Senteret kan oppnevne en faglig referansegruppe som kan gi råd og støtte til senterlederen i realiseringen av mandat og årlige oppdragsbrev. Referansegruppen kan også gi råd om faglige og didaktiske spørsmål innen kunst og kultur i opplæringen.

Styring

Styringen av senteret skjer gjennom årlige oppdragsbrev. Det skal være styringsmøter to ganger i året, eventuelt flere ved behov. Senteret mottar årlig en grunntildeling fra Utdanningsdirektoratet for å utføre oppgaver som er beskrevet i mandatet og i oppdragsbrevet. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen eller gjennom tilleggsbevilgninger.

Utdanningsdirektoratet skal godkjenne årsrapporten og regnskapet. Direktoratet skal videre godkjenne årsplan og budsjett for hvert år. Senteret må være forberedt på å utarbeide status- og situasjonsrapporter når Utdanningsdirektoratet ber om det. All kommunikasjon til nasjonale utdanningsmyndigheter skal gå via Utdanningsdirektoratet.