facebook

LOVER OG PLANVERK

På denne siden finnes lover, planverk og veiledninger for arbeid i barnehagen. Lov om barnehage med forskrift (Rammeplanen) danner grunnlaget for alle barnehagers virksomhet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever barnehagen som kulturarena og gir føringer for arbeid med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. 

Lov om barnehager

Lov om barnehager (Barnehageloven) er det viktigste styringsdokumentet som regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder både offentlige og private barnehager.


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

 
Temahefter fra Udir

Temaheftene skal være et hjelpemiddel i arbeidet med rammeplan og barnehageloven. Målet er at heftene skal formidle kunnskap og 
erfaringer som grunnlag for refleksjon.

Om likestilling i det pedagogiske arbeidet 
Om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen
Om natur og miljø
Om språklig og kulturelt mangfold 
Om IKT i barnehagen 
Om de minste barna i barnehagen 
Om samisk kultur 
Om barns medvirkning 
Om antall, rom og form i barnehagen 
Om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
Om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen    Bokmål      Nynorsk

 
Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat

Veiledningshefte fra Utdanningsdirektoratet
Bokmål   Nynorsk   Nordsamisk   Sørsamisk    Engelsk

 
Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen 

Regjeringens melding fra 2009 om kvalitetsarbeid i barnehagen.

 
NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst 

Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Kunnskapsdepartementets utredning fra 2010.

 
Barns trivsel - voksnes ansvar

Utdanningsdirektoratets veiledning om hvordan de voksne i barnehagen kan skape et trygt miljø for alle barn.

 
Fra eldst til yngst

Veileder fra Kunnskapsdepartementet.

 
Stortingsmelding 24: Framtidens barnehage
 
 
Kompetanse for framtidens barnehage

Strategi for framtidens barnehage