facebook

LOVER OG PLANVERK

 
Lovdata

Lov om barnehager (Barnehageloven) er det viktigste styringsdokumentet som regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder både offentlige og private barnehager.


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

 
Temahefter fra Udir

Temaheftene skal være et hjelpemiddel i arbeidet med rammeplan og barnehageloven. Målet er at heftene skal formidle kunnskap og 
erfaringer som grunnlag for refleksjon.

Om likestilling i det pedagogiske arbeidet

Om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen

Om natur og miljø

Om språklig og kulturelt mangfold

Om IKT i barnehagen

Om de minste barna i barnehagen

Om samisk kultur

Om barns medvirkning

Om antall, rom og form i barnehagen

Om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen    Bokmål      Nynorsk

Kompetanse for fremtidens barnehage

 
Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat

Veiledningshefte fra Utdanningsdirektoratet

Bokmål   Nynorsk   Nordsamisk   Sørsamisk    Engelsk

 
Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen 

Regjeringens melding fra 2009 om kvalitetsarbeid i barnehagen.

 
NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst 

Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Kunnskapsdepartementets utredning fra 2010.

 
Barns trivsel - voksnes ansvar

Utdanningsdirektoratets veiledning om hvordan de voksne i barnehagen kan skape et trygt miljø for alle barn.

 
Fra eldst til yngst

Veileder fra Kunnskapsdepartementet.

 
Stortingsmelding 24: Framtidens barnehage
 
 
Kompetanse for framtidens barnehage

Strategi for framtidens barnehage