facebook

LOVER OG PLANVERK

 
Lovdata

Lov om barnehager


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

 
Temahefter fra Udir

Temaheftene skal være et hjelpemiddel i arbeidetmed rammeplan og barnehageloven. Målet er at heftene skal formidle kunnskap og 
erfaringer som grunnlag for refleksjon.

 
Språk i barnehagen- mye mer enn bare prat

Veiledningshefte fra Utdanningsdirektoratet

Bokmål   Nynorsk

 
Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen 

Regjeringens melding fra 2009 om kvalitetsarbeid i barnehagen.

 
NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst 

Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Kunnskapsdepartementets utredning fra 2010.

 
Barns trivsel - voksnes ansvar

Utdanningsdirektoratets veiledning om hvordan de voksne i barnehagen kan skape et trygt miljø for alle barn.

 
Fra eldst til yngst

Veileder fra Kunnskapsdepartementet.

 
Stortingsmelding 24: Framtidens barnehage
 
 
Framtidens barnehage

Faktablad om Stortingsmelding 24