facebook

Organisering

Senteret er opprettet av Kunnskapsdepartementet. Ansvar for den faglige oppfølgingen er delegert til Utdanningsdirektoratet. Senteret er lokalisert til og administrativt underlagt Nord universitet. 

Utdrag fra mandatet om organisering

Senteret er organisert med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 1-4 fjerde ledd og administrativt underlagt Nord universitet. Senteret er faglig underlagt departementets myndighet.

Ansvar for den faglige oppfølgingen er delegert til Utdanningsdirektoratet.

Senteret er organisert som som en selvstendig faglig enhet, og styret ved Nord universitet har således ikke ansvaret for, eller myndighet over, den faglige delen av virksomheten ved senteret, jf. Universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd.

Senteret ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for den daglige ledelsen av virksomheten.

Utdanningsdirektoratet skal godkjenne årsplaner, budsjett og økonomi, motta rapport, samt følge opp senterets virksomhet. Utdanningsdirektoratet er delegert ansvaret for eventuelle endringer av avtaler.