facebook

TILPASSET OPPLÆRING

Tilpasset opplæring er et prinsipp som omfatter alle elever. Opplæringslova (1998, §1-3) slår fast, at alle har rett til en opplæring som er tilpasset evnene, og forutsetningene, til den enkelteelev. Skolen skal i størst mulig grad gi en opplæring for alle elever innenfor det ordinæretilbudet, gjennom å tilpasse opplæringen til den enkelte. Et kjennetegn ved tilpasset opplæringer variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter og læremidler, samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Begrunnelsen for tilpasset opplæring er at alle elever skal få et størst mulig læringsutbytte, ut fra sine behov, og de skal oppleve mestring, jf Læringsplakaten iKunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2006). Tilpasset opplæring gjelder både for de som følger ordinær opplæring og for de som mottar spesialundervisning.

Når tilpassing innenfor de ordinære rammene ikke er nok for at eleven skal få en tilfredsstillende opplæring og et godt læringsutbytte, har eleven rett på spesialundervisning. 

Senteret etterstreber å vise ulike måter å tilpasse undervisningen i kunst- og kulturfag på i våre undervisningsopplegg i senterets ressursbase. Se også under menypunktet om spesialundervisning for ressurser knyttet til elever med særskilte behov.

Utdanningsdirektoratet har mye informasjon på sine nettsider Tilpasset opplæring og Spesialundervisning.

Illustrasjon hentet fra Udir