facebook

ORGANISASJONER OG NETTVERK

 

Musikk i skolen      

Musikk i skolen

Musikk i skolen (MiS) har hovedfokus på barn og unges oppvekstmiljø og jobber for å øke kulturfaglig kompetanse i nærmiljøet – både innenfor og utenfor skolen.

 

   
        

Dans i skolen

Dans i Skolen (DiS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans i skolen

 

   
 Drama- og teaterpedagogene  

Drama- og teaterpedagogene

Interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene skal arbeide fagpolitisk for å fremme drama som fag og læringsform. DTP skal arbeide for faglig utvikling av medlemmene

 

   
 Kunst i skolen  

Kunst i skolen

Kunst i skolen (KiS) er en  medlemsorganisasjon som arbeider for at bildende kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skole, bidra til å vekke interesse for og gi kunnskaper om visuelle uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i tidligere tider og i dag og å sette i verk tiltak som utvikler kunstforståelse, skapende evner, kritisk sans og følsomhet overfor visuelle uttrykk.

 

   
 Kunst og design i skolen  

Kunst og design i skolen

En interesseorganisasjon som skal ivareta design, kunst og håndverk i skolen

 

   
 Fellesrådet for kunstfagene i skolen  

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

FKS ønsker å styrke og utvikle kunstfagenes innhold og omfang, og stimulere til samarbeid mellom kunstfagene i  utdanningen.

 

   
 SEF  

Samarbeidsforum for estetiske fag

SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.

     
   

Mediepedagogene

Landslag for mediepedagoger. Rerutterer fra alle undervisningstrinn. Medlem i FKS

     
   

Landslaget for norskundervisning

Landslaget for norskundervisning (LNU) vil arbeide for å styrkje norskfaget på alle undervisningssteg frå barnehage til universitet, og for å dyrke det norske språket utanom undervisningssystemet.

Utgir tidsskriftet Norsklæreren. Medlem i FKS.

     
 Norskfagråd for musikk dans drama  

Norsk fagråd for musikk, dans og drama

Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp aktuelle saker som vedrører programområdet musikk, dans og drama i videregående skole. Rådet arbeider for å kvalitetssikre utdanningen og det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet både lokalt og nasjonalt. Rådet representeres gjennom nasjonale fagkonferanser annet hvert år, og gjennom et demokratisk valgt styre i perioden mellom fagkonferansene.

 Det nåværende styret er valgt for perioden 2015 – 2017.

 Leder for Norsk fagråd for MDD er Karen Ræder, Rud Videregående skole

     
 

 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.