facebook

FAGLITTERATUR

På denne siden finner du faglitteratur om arbeid med kunst og kultur i barnehagen. Vi tar gjerne imot tips om aktuell litteratur, send en mail til kunstkultur@nord.no

Bøker og artikler utgitt i 2015:

     
Kunsten og skremme barn  

Kunsten å skremme barn. Gode grøss fra vugge til småskole.
Anita Berge

Denne utgivelsen inneholder metodiske råd om hvordan formidle det gode grøsset, og et utvalg fortellinger, sanger og regler. Forfatteren setter fokus på grøssets egenart og hevder det kan bidra til å berike barnas språk, lek og følelsesliv.

     
Se min fortelling  

Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen
Grete Jamissen og Kristin Holte Haug

Boken er basert på et forskningsprosjekt gjennomført i barnehagelærerutdanningen og i barnehager. Den inneholder konkrete eksempler på digitale historiefortellinger som grunnlag for pedagogisk dokumentasjon, barns medvirkning og barnehagen som lærende organisasjon.


     
Fra sans til samling  

Fra sans til samling- Aktiviteter for de minste
Anne Sofie Heen og Marianne Wiik

Boken inneholder 30 forslag til aktiviteter for de yngste barna. Boken er konkret, med trinn-for-trinn-forklaring på aktiviteter som legger vekt på stimulering av sansene, med rom for samtaler og refleksjon  med barna.

     
In the spirit of the studio  

In the Spirit of the Studio: Learning from the Atelier of Reggio Emilia
Lynn T. Hill, Lella Gandini og Charles Schwall (Redaktør)

Dette er en oppdatert versjon av en tidligere utgivelse om atelierkulturen i Reggio Emilia. Boken inneholder eksempler fra prosjekter, beskriver praktisk organisering av omgivelsene og materialene i atelierarbeidet. 

     
En barnehage til begjær- Å gi form til barnehagens innhold  

En barnehage til begjær- Å gi form til barnehagens innhold
Hege Hansson

Boken omhandler pedagogikkens estetiske side, om opplevelse, danning og læring. Den oppfordrer leserne til å ta kunstfaglige, formmessige grep om barnehagens innhold, og bryte fastlagte tanke- og handlingsmønstre.

     
Musikk og andrespråk     

Musikk og andrespråk
Nora Bilalovic Kulset

Musikk kan bidra til norsktilegning for minoritetsspråklige, denne boken tar for seg hvordan og hvorfor. Musikk og språk er tett knyttet sammen, og boka tar opp hvordan musikk kan være et godt hjelpemiddel for den som skal lære seg et nytt språk

     
Drama og skapende prosesser i barnehagen  

Drama og skapende prosesser i barnehagen
Anita Hammer og Guro Strømsøe (red.)

Boken tar for seg kjernebegreper i dramafaget, som improvisasjon og fiksjon, fortelling, dramaforløp, dramaturgi, interaktivitet, performance, lekverden og lekpedagogiske arbeidsmåter, estetisk læring og estetiske læreprosesser. Forfatterne utdyper hvordan kunst og kultur stimulerer barns ulike opplevelser og uttrykksformer og fremmer barns læring og danning. Det er laget øvingsoppgaver til hvert kapittel.

     
Raffe Riff sanger i sirkel  

Raffe Riff sanger i sirkel
Elisabeth Anvik, Liv Anna Hagen og Siri Haukenes 

En bok om vokalt musikkarbeid med både barn og voksne. Den inspirerer til og beskriver hvordan man kan leke seg med flerstemmighet både med kjente og nye sanger. På nett kan man finne lydfil av sangene, slik at alle skal kunne tilegne seg sangene uten å kunne lese noter. Boken passer både for nybegynnere og de mer erfarne

Bøker og artikler utgitt i 2014:

Profersjonsforståelser og kunstpedagogikk  

Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk- praksiser i musikkfeltet
Elin Angelo

Boken tar for seg brytningspunktet mellom kunstner og pedagog, profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Forfatteren benytter fire eksempler fra musikkfeltet, og drøfter gjennom disse profesjonsforståelser

     
Fagbokforlaget    

Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena
Morten Sæther og Trond Løge Hagen (Red)

Boken tar for seg hvordan man kan ta i bruk barnehagens uterom som læringsarena. Uterommet har mange muligheter for allsidige og kreative arbeidsformer. Boken inspirerer til nytenkning og gir interessante perspektiver på pedagogisk praksis. 
      
 Fagbokforlaget  


Ting på nytt. En gjenbruksdidaktikk
Ingvard Bråten og Åse Kvalbein

I denne boken presenteres potensialet i en gjenbruksdidaktikk. Hvordan man kan ta i bruk ting man ellers ville kastet, bruke det på nytt og se etter tingenes egenskaper, former, materialer, historier og minner. Boken viser eksempler på skapende virksomhet, og arbeidet med gjenbruk knyttes direkte opp mot rammeplanens syv fagområder. 

           
 Cappelen Damm  


Kunstneriske bevegelser i barnehagen. De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder
Bente Fønnebø

 Dette er en bok som tar for seg de yngste barna i barnehagen, og deres skapende prosesser. Den løfter frem hvordan estetiske hendelser kan se ut for ett- eller toåringer, med et rikt bildemateriale og beskrivende eksempler. 

   
Bøker og artikler utgitt i 2013:

Fagbokforlaget    

I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Boka beskriver materialers ulike egenskaper og muligheter i kunstnerisk virksomhet. Den belyser både barn og voksnes erfaringer og opplevelser med materialer. Den kan bidra til nye perspektiver på hvilke materialer som foretrekkes i kunstnerisk virksomhet i barnehagen, og hvilke som bør få større plass og utforskes i større grad. 

     
Akademika  


Estetiske læreprosesser i skole, kulturskole og barnehage
Mia Jensen

I boken diskuteres pedagogens rolle i barns skapende læring. Den gir leseren praktiske beskrivelser av estetiske læreprosesser, og løfter frem og diskuterer hva som skjer i relasjonen mellom barnet, det barnet skaper og pedagogen. Teksten problematiserer kunnskaps- og læringsbegrepet.

     
Børn kunst og kultur  

Børn Kunst Kultur- i en hverdag der dur
Kulturstyrelsen i Danmark

I publikasjonen setter forskere, kultureksperter, lærere, pedagoger og kunstnere fokus på kunst og kulturs betydning for barn. Publikasjonen inneholder 7 kapitler med flere eksempler på konkrete aktiviteter, lenker og litteraturhenvisninger. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bidrar i kapittel 6: Barnekultur i Norden.

     
Barn, kunst og kultur  

Barn, kunst og kultur
Marit Bakken (red.), Sidsel Bjerke Hommersand (red.)

Boken inneholder artikler fra kunstnere, formidlere og forskere som gir innspill til debatten om kunst for barn, og hvorfor barn skal få oppleve god kunst. Boken kan også bidra til nye perspektiver for utøvende kunstnere som har barn som målgruppe. Den er plasser innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, og bidrar til aktuelle problemstiller og refleksjoner rundt profesjonell kunst for de yngste
     
Formidling av kunst til barn og unge  

Formidling av kunst til barn og unge
Arne Marius Samuelsen (2. utgave)

Forfatteren tar opp viktige spørsmål om formidling av kunst til barn. Det dreier seg ikke om fasit og riktige svar, men å åpne opp for refleksjon og la det være en prosess som foregår over tid. Gjennom formidlingen kan vi sammen med barna være nysgjerrige, undre oss og være vitelystne, er forfatterens budskap. Boka gir innspill til hvordan bli en mer bevisst kunstformidler, enten det er i barnehagen, på galleriet eller på museet.

     
Teater som danning  

Teater som danning
Kari Mjaaland Heggstad, Stig A. Eriksson og Bjørn Rasmussen

Artiklene i boken er forskningsbidrag fra Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK) ved Høgskolen i Bergen. Det er samlet erfaringer fra egen undervisning og prosjekter, som til sammen utgjør et helhetlig perspektiv på estetisk danning gjennom arbeid med teater