facebook

FAGLIGE NETTVERK   

Her finner du oversikt over en del faglige nettverk innenfor kunst- og kulturfag. 

 

ACE-net  

ACE-net

ACE-net er et europeisk nettverk for aktører innen kunst- og kultur i opplæringen. Nettverket har ca 100 medlemmer fra 28 land. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er an av to norske aktører som er medlem. ACE-nettverket ledes i dag av Joan Parr fra Creative Scotland.

Kontaktinformasjon: acenet@creativescotland.comReisebrev fra Nettverkssamling i Stockholm 

     
ENO  
ENO

The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education(ENO)samler inn og sprer kunnskap om forskning i europeiske land. Ønsker er å stimulere til ny forskning innen kunst- og kultur i opplæringen innefor rammeverket av FN's mål for bærekraftig utvikling.

     
Illustrasjonsfoto  
Nasjonalt barnehagenettverk

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen opprettet i 2015 et nasjonalt barnehagenettverk. Dette består av fem barnehager, en fra hver av landets regioner. Nettverket vil ha samlinger hvert semester, der kompetanseheving og erfaringsspredning står sentralt. 

     
Illustrasjonsfoto  
Nasjonale sentre

Det finnes ti nasjonale sentre som jobber for å styrke ulike områder i opplæringen. Sentrene møtes jevnlig for faglig utveksling og samarbeid. De som er ansatt inn mot barnehagefeltet har egne samlinger hvor de møtes for å diskutere barnehagefaglige spørsmål. Her kan du lese mer om de andre sentrene.

     
Illustrasjonsfoto  
Nettverket Kunst i barnehagen

Nettverket “Kunst i Barnehagen” ble i 2008 etablert som et forskning- og utviklingsprosjekt ved Høgskolen i Oslo. Nettverket er ikke lenger aktivt med seminarer, men nettsiden kan være til inspirasjon.

     
     
Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren

Faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen formgiving og kunst og håndverk. Målet er å spre forskning og dele praksiserfaringer. Årlige konferanser med key note og paperframlegg. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket. 

Kontakt: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitet, Merete Hassel ragnhild.m.hassel@nord.no  Nettverket har en lukket side på facebook K&H, UH-nettverk

     
 KKS logo  
Nettverk for musikk i lærerutdanningen

Faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen musikk. 

Kontakt: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitet, Elisabeth Misvær, elisabeth.misvar@nord.noFacebook: KKS / Nettverk for musikk i lærerutdanningene

     
Musikknett Vest  
Musikknett Vest

Musikknett Vest er eit musikknettverk som er felles for institusjonane i universitets- og høgskolesektoren på Vestlandet. Nettverket har eksistert sidan 2005 og er nå formelt knytt til institusjonsnettverket UH- nett Vest som er rettet mot samarbeid og samhandling på tvers av ulike fagmiljøa ved universiteta og høgskolane på Vestlandet.

Sentralt i Musikknett Vest står forskarutdanninga ved Grieg Research School (GRS) som er ein tverr-institusjonell forskarskole koordinert av Universitetet i Bergen.

Koordinator: Professor Magne Espeland, Høgskulen på Vestlandet

     
   
Nasjonalt nettverk for drama- og teaterfag 

Nettverk for utveksling av kompetanse, erfaring og inspirasjon. Består av undervisere og forskere innen fagområdet drama/ teater i universitet og høgskole, og skal fungere som en samlingsplass for alle retninger i faget: kunstfaglige, akademisk vitenskapelige og pedagogiske. Nettverket samles årlig for å sette fagpolitikk, forskningsarbeid og andre aktuelle tema på dagsorden. KKS deltar i nettverket.

Kontakt: Høgskolen i Bergen, dramaseksjonen, Knutepunktkoordinator Trude Lethun BirkelundTrude.Lethun.Birkelund@hib.no