facebook

UNGDOMSTRINN

KKS er et nasjonalt ressurssenter og har som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Innenfor grunnopplæringen jobber KKS for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er nå tilgjengelig i vår oppdaterte ressursbase, her kan du søke ut  prosjekter og sortere etter klassetrinn og kunstretning. 

 

Foto Sveinung Uddu Ystad
Foto: Sveinung Uddu Ystad. Elverum

 

Valgfag i ungdomsskolen

De nye valgfagene legger opp til at elevene skal få møte en praktisk og mer variert undervisning i skolen og på denne måten motiveres til å prestere bedre i alle fag. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Se i vår ressursbase for læreplaner, undervisningsopplegg og tips.

Ungdomsskoleprosjekter

Ungdomstrinn i utvikling
Motivasjon - mestring - muligheter. Ressurser og fagstoff for lærere, filmer om god praksis, skolebasert kompetanseutvikling.

Gode eksempler

KLINK!

Kunstfaglige nettverk

Norsk senter for teknologi i musikk og kunst

Tekin

Fagrelatert informasjon

Fag og læreplan for grunnskolen

Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen (PDF 1,0MB)

Skapende læring-strategiplan for kunst og kultur i opplæringen (PDF 3,2MB)

Etter-  og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag (PDF 1,0MB)

Stortingsmelding nr 22: Motivasjon-mesting-muligheter, ungdomstrinnet

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Bedre vurdering i kunstfagene (PDF 0,9MB)