facebook

FORSKNINGSNETTVERK

     

Drama - Teater - Demokrati (DTD)
Nasjonalt forskningsnettverk for drama- / teaterfag

«Hvordan bidrar drama- og teater til å danne det demokratiske mennesket, i møtet mellom verk, hendelse og arbeidsform?».  Under denne overbyggende problemstillingen, arbeider rundt 56 drama- og teaterpedagoger fra 17 norske høgskoler og universitet med ulike individuelle og kollektive FOU-prosjekt knyttet til demokrati og danning.

Prosjektleder:  Professor Rikke Gürgens Gjærum, HOiA og HiH

   
                                                       
Nasjonalt nettverk for drama- og teaterfag

Nettverk for utveksling av kompetanse, erfaring og inspirasjon. Består av undervisere og forskere innen fagområdet drama/ teater i universitet og høgskole, og skal fungere som en samlingsplass for alle retninger i faget: kunstfaglige, akademisk vitenskapelige og pedagogiske.
Nettverket samles årlig for å sette fagpolitikk, forskningsarbeid og andre aktuelle tema på dagsorden. KKS deltar i nettverket.

Kontakt: Knutepunktkoordinator Trude Lethun Birkelund ved Høgskolen i Bergen, dramaseksjonen, Trude.Lethun.Birkelund@hib.no

   
     
Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor

Faglig nettverk for lærerutdannere ved BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen formgiving og kunst og håndverk. Nettverket ble etablert på Gardermoen i september 2013. Årlige nettverkskonferanser med key note og paperframlegg fra forsknings og utviklingsarbeid. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er koordinator for nettverket.Nettverket har også en lukket side på facebook K&H, UH-nettverk

Kontakt: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitet, ragnhild.m.hassel@nord.no

   
     
DesignDialog

Forskernettverket DesignDialog samler forskende designere, arkitekter og designdidaktikere fra ulike institusjoner. Et sentralt mål for forskernettverket DesignDialog er å utvikle kunnskap som kan bidra til å styrke forskningsfeltet og dermed bidra til å styrke demokratisk bruker­medvirkning, innovasjon og konstruktiv dialog om design - i vid betydning.

Nettverket har tre hovedområder for forskning:
1) Studier av dialog om design i bedrifter og miljø
2) Studier av utdanning innen design
3) Studier av offentlig dialog om design

   
     
NordFo

Nordisk Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöyd.
'NordFo skal virke for samarbeide i ulike former mellom de nordiske lands lærerutdanninger for å initiere, stimulere og rapportere forskning og utviklingsarbeide innen emnene forming, håndarbeide og sløyd samt utdanning av lærare til disse emnene.
Nordfo er utgiver av TECHNE-serien.