facebook
Foto: Lena Knutli
Foto: Lena Knutli

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR FLYKTNINGER OG MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER

Utdanningsdirektoratet arrangerer nå fylkesvise samlinger i forbindelse med inkludering og opplæring av flyktninger. Vi har i den forbindelse samlet en del undervisningsopplegg som viser hvordan kunst- og kulturfagene kan brukes i dette arbeidet.

SKOLEKASSA 

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser som er fritt tilgjengelig for barn og unge som bor i mottak og får opplæringen sin der, og for barn og unge som bor i mottak og som får opplæringen sin i innføringsskoler- eller klasser. Målgruppen for portalen er asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven.

Skolekassa.no er utviklet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har hatt ansvaret for utviklingen i samarbeid med NAFO og Høgskolen i Oslo og Akershus.

RESSURSER FOR BARNEHAGE
 

Nyankomne i barnehage  

Dette er en artikkel laget av kunst og kultursenteret i samarbeid med NAFO

«Den første tiden er det mye nytt barnet møter, og det er viktig å skape tillit og tilknytning til nye barn og voksne i barnehagen. Å gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom lek, drama, tegning, sang og musikk kan bidra til at barnet opplever glede her og nå, og kan være en inngang til språklig og sosial inkludering. Det krever ikke språklige ferdigheter, barna får gjøre ting sammen med andre barn og oppleve mestring.»

Musikkskog  

Musikkskogen

Dette er et prosjekt gjennomført av Bjerkhaug barnehage i Bodø. Ressursen er videreutviklet for å tilpasses barn som bor i asylmottak og nyankomne i barnehager. Ressursen har fokus på bruk av musikk og sang samt natur og uteliv.

     

RESSURSER FOR GRUNNSKOLE

Hvem er jeg?

Et undervisningsopplegg videreutviklet og tilrettelagt for undervisning rettet mot flyktningbarn og nyankomne på bakgrunn av prosjektarbeidet Jeg utført av Klosteret barnehage i Bergen kommune.

Målsettingen med opplegget er å gi lærere- og andre som arbeider med flyktninger og fremmedspråklige barn inspirasjon til hvordan man kan arbeide med temaene identitet og kulturelt særpreg på en måte som vekker barnas undring og kreative utfoldelse.

Det gjemmer seg i deg  

Selvportretter og drømmer

Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen har videreutviklet DKS-produksjonen «Det gjemmer seg i deg» laget av kunstpedagoger på Bodø kulturskole. Målet er å inspirere alle elevene til å uttrykke tanker og følelser i form av lekende tegneteknikker og dramaøvelser.

Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til elevens utvikling av egen identitet og respekt for andre. Kunst og kultur i grunnopplæringen innebærer at elevene skal få møte et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer, og at elevene skal utvikle sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer.

     

Rytmos på klangsafari – en musikalsk reise i det nonverbale språket

Målsettingen med opplegget er å gi lærere- og annet personell som arbeider med flyktninge- og fremmedspråklige barn inspirasjon til hvordan man kan arbeide med musikk og det nonverbale språket i den første språkopplæringen. Opplegget er også et fint utgangspunkt hvis man bare ønsker at barna skal bli bedre kjent med hverandre og kommunisere uten et felles språk.

Undervisningsopplegget er videreutviklet på bakgrunn av et prosjektarbeid utført av Ytrebygda barnehage i Bergen kommune.


Praktisk arkitektur med pinner og strikk

Undervisningsopplegget kan tilpasses til alle elever i 1-10 trinn som ikke kan norsk. Fortrinnsvis kan oppgaven utføres i grupper der noen elever kan norsk.

Elevene arbeider i grupper med å utforske ulike konstruksjoner med pinner og strikk som materiale. Når de har erfart å bygge noe praktisk forstår de generell konstruksjon og på denne erfarer de med kroppen hvilke krefter som påvirker byggverk. Elevene må vise god samarbeidskompetanse både i planleggingsfasen og i byggefasen.

Fra workshop. Foto: KKS

Å sette spor – en verden av mønstre

Uttrykk din kultur gjennom å dekorere med blokktrykk

Ingen har levd uten å sette spor etter seg, alle har en historie å fortelle som sier noe om hvem vi er. Det finnes uendelig mange måter å fortelle på. I dette undervisningsopplegget i kunst og håndverk kan flyktninger og nyankomne fortelle noe om sin kulturelle bakgrunn, sin identitet og særpreg ved å trykke mønster på skinn og/eller andre materialer. Dette egner seg spesielt godt for elever og andre som ennå ikke behersker norsk språk.

Stomp

Et undervisningsopplegg om å lage rytmer med kroppen og «hverdagsinstrumenter». Målet er å skape enkle og praktiske anvendelige rytmemotiver som kan noteres og settes sammen til en musikalsk komposisjon.

Dette kan tilpasses opplæring av flyktninger med f.eks å ta utgangspunkt i elevene og rytmer de kjenner.

SAMARBEID I LOKALMILJØ

Fotoworkshop

Bodø Røde Kors og Kunst- og kultursenteret har inngått et samarbeid om et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger og lokale ungdom. Prosjektet som har fått tittelen "Mitt blikk på Bodø" ble innledet med en fotoworkshop ved Tverlandet enslige mindreåringe mottak på Mørkved. Dette ble avsluttet med en fotoutstilling i Stormen bibliotek mellom 24. september og fram mot Røde Kors sin TV-aksjon 23. oktober.

Kunst og kultursenteret har laget et eget støtte- og undervisningsmateriell i etterkant av prosjektet. Dette finner du i ressursbasen vår

ANNET

Krafttak for sang

Krafttak for sang er en samhandlingsplattform for 24 organisasjoner og institusjoner i Norge. Sang som middel til å inkludere flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle er et annet fokusområdet. I 2016 vil alle de syngende kommunene ha egne prosjekter rettet mot disse gruppene, samt at det planlegges andre prosjekter med nasjonal utbredelse

Lenke til Nyhetsarkiv