facebook

VURDERING

Gjennom Udirs nasjonale satsing på Vurdering for læring rettes det ulike blikk på vurderingspraksis i mange forskjellige fag.  Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har tidligere, på oppdrag fra Udir, satt i gang tiltak for å bedre vurderingskompetansen i kunstfagene blant høgskole og universitetsansatte. Dette resulterte i publikasjonen Bedre vurdering i kunstfagene. Nå ønsker KKS å løfte fram flere ulike typer vurderingsressurser, både i artikkelform og som film. 

 

 

Eva Lutnæs

   Vurdering i faget kunst og håndverk

    Eva Lutnæs er faglærer og forsker, med vurdering i kunst og håndverk som sitt felt

     Lutnæs kombinerer undervisning med stillingen som postdoktor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet. I 2011
     disputerte hun med sin Ph.D. 
Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk – læreres
     forhandlingsrepertoar
. Lutnæs har skrevet flere vitenskapelige artikler om aktuell problematikk knyttet til
     vurdering i kunst og håndverk. I september 2018 mottok hun prisen «Best Paper» for den fagkritiske artikkelen
     Creativity in Assessment Rubric, ved dette årets E&PDE, London.
     I filmene under deler Eva Lutnæs noen av sine faglige refleksjoner  knyttet til vurdering i  kunst og håndverk:

1. Fagrelevante kjennetegn i kunst og håndverk

Eva Lutnæs diskuterer hvordan læreren kan utvikle relevante kjennetegn på måloppnåelse i faget i kunst og håndverk. Lutnæs kommer også inn på vurdering av kreativitet og spør: Hvordan definere kjennetegn for kreativitet?

2. Faglig progresjon og sammenhenger på tvers av verkstedsperioder i faget kunst og håndverk

Her tegner Eva Lutnæs opp fire pilarer på tvers av verkstedperioder og kompetansemål: Håndverk -  ideutvikling -  visuelle virkemidler - presentasjon og vurdering. Pilarene danner grunnlag for vurdering i de fire hovedområdene i faget (visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur). Hun presenterer en modell for å identifisere, snakke om og vurdere kvalitet i elevers skapende arbeid. Modellen er et mer fleksibelt verktøy enn de rigide vurderingsskjemaene som elevene skal krysse av på.

 

   Fagartikkel: «KJEMPEFINT!» om vurderingsstopp for å fremme læring

    Liv Jorunn Helgestad er lektor ved Kongsberg videregående skole

     Helgestad har lang fartstid i videregående skole. Hun er lektor i formgiving, kunst og håndverk med
     spesialpedagogisk tilleggskompetanse. I sin fagartikkel redegjør hun for termen vurderingsstopp og presenterer
     vurderingsstopp som en metode innen formativ vurdering. Hun er opptatt av den læringsfremmende dialogen
     mellom elever og mellom elev og lærer. Helgestad viser til praktiske eksempler der vurderingsstopp er
     implementert som en del av elevens læring.
     Les artikkelen "KJEMPEFINT!" - om bruk av vurderingsstopp for å fremme læring

 

Ingeborg Stana

Fagartikkel: «Om kreativitet»

Ingeborg Stana er en norsk samtidskunstner som arbeider hovedsaklig med maleri.

Stana opprettholder en lang og ubrutt tradisjon innen nordisk landskapmaleri. Hennes arbeider er innkjøpt av både private og offentlige kunstsamlinger. I tillegg til å være en aktiv utstiller i inn- og utland er hun førsteamanuensis ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Her foreleser hun blant annet i estetisk teori, kreativitet og idéutvikling, samt opphavsrett og immaterielle rettigheter. I artikkelen «Om kreativitet» presenterer hun hva vi legger i begrepet og hvordan vi kan fremme og måle kreative ferdigheter i skolen. 

Les artikkelen "Om kreativitet" 

 

Vidar Sæther Fagartikkel: «Vurdering i musikkfaget»

Vidar Sæther er musikklærer ved Fagerlia videregående skole i Ålesund.

I sin artikkel «Vurdering i musikkfaget» trekker Sæther fram fem forutsetninger for at vurdering skal fremme læring, basert på William Dylands «Embedded formative Assessment» (2011).
Sæther påpeker betydningen av språket som en nøkkelfaktor for at elever skal være i stand til å reflektere over egen læring.
Han introduserer videre kvalitetskart som verktøy for at elevene skal forstå hvor de selv ligger rent faglig og hva som forventes av dem videre. Motivasjon og mestring er grunnleggende i hans arbeid med formativ vurdering.

Les artikkelen "Vurdering i musikkfaget"

 

 

Tre filmer om formativ vurdering

I tre filmsnutter deler Kristine Norlander og Marita Ivarsson Elverum refleksjoner rundt underveisvurdering,
egenvurdering og formativ vurdering knyttet til en spesifikk oppgave.


 

Kristine Norlander

Kristine Norlander er for tiden avdelingsleder for DH og KDA ved Ås videregående skole, og nettverksleder for DH i Akershus fylkeskommune. Hun har tidligere arbeidet som faglærer i formgivings- og mediefag ved Nesodden videregående skole siden 1997. Norlander har holdt en rekke etterutdanningskurs om mobilfotografiet og smarttelefonen som skapende verktøy ved HiOA, Institutt for estetiske fag siden 2014. Faglærerutdannelse og master i formgiving, kunst og håndverk ved Høgskolen i Sørøst- Norge.

 

 

Marita Ivarsson Elverum

Marita Ivarsson Elverum er faglærer og fagkoordinator for DH og KDA ved Narvik videregående skole.Hun har 10 års erfaring fra grunnskole og 4 års erfaring fra videregående skole. Elverum har sin utdanning fra praktisk, estetisk faglærerutdanning i Tromsø. Sin master i formgiving, kunst og håndverk fag tok hun ved Høgskolen i Sørøst- Norge, der hun undersøkte utvidet tegning som en del av samtidstegningen. Marita har også sin egen kunstnerisk praksis innenfor tegning.

 

 

 

1. Underveisvurdering 11:06 min

I filmen reflekterer Elverum og Norlander over underveisvurdering som redskap i undervisningen. Hvordan tilpasse dialogen slik at hver enkelt elev får vokse faglig? Hvordan snu fokuset fra karakterorientering til vektlegging av hva elevene faktisk lærer? Formative vurderingen har mange muligheter når man arbeider i prosess og for eksempel med mappevurdering.

 

 

2. Egenvurdering 09:54 min 

Jamfør forskrift til opplæringslovens § 3-12 skal elevene aktivt delta i å vurdere egen kompetanse og egen faglig utvikling. Elverum og Norlander diskuterer betydningen av begrepsforståelse og deler ulike metoder for egenvurdering. Loggbøker, læringspartnere, kompisvurdering, «two stars and a wish» og egenvurderingsskjema er noen av disse.

 

 

3. Konkret vurderingseksempel 11:45 min 

Et konkret oppgaveeksempel fra Vg1 design og håndverk presenteres og drøftes. Egenvurderingsskjema, vurderingsstopp, nivådelte kjennetegn for måloppnåelse og kompisvurdering belyses og diskuteres. Trykk på vurderingsskjema og oppgavetekst for å lese laste dem ned.